Stipendije Fonda za mlade talente Dositeja za studije u inostranstvu se dodeljuju i ove godine. Fond i Ministarstvo omladine i sporta se svake godine trude da sve protekne u najboljem redu, konkurs je uvek transparentan i zaista svi koji ispune uslove dobiju stipendiju.

Do sada je Dositeja stipendiju dobilo 22600 studenata i učenika srednjih škola i za te namene je uloženo više od 5.6 milijardi dinara(bruto).

Koji je iznos stipendije

Iznos stipendije uglavnom bude oko 5.500 evra, ume da varira u odnosu na koliko je novca dobijeno iz budžeta. Ako neko ide na dvogodišnji master ili trogodišnje doktorske studije, dobiće i naredne godine. Stipendija se isplaćuje jednokratno, u dinarima, krajem decembra (tada bude i koktel u SIV-u 🙂 ) Stipendija je namenjena studentima koji su studije upisali za ovu 2017/2018 godinu. Dakle prijavljujete se na stipendiju tek kada ste upisali Master ili doktorske studije.

dositeja fond za mlade talente stipendija

Uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju

1. da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju
status izbeglice;
3. da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija;
4. da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija;
5. da nisu navršili 27 godina života – za studente studija drugog stepena, odnosno 29 godina života – za studente studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa;
6. da su najmanje jednu godinu osnovnih akademskih studija završili (položili sve ispite predviđene programom za tu godinu studija) na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
7. da su u školskoj 2017/2018. godini upisani na godinu koju pohađaju na studijama drugog ili trećeg stepena na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima;
8. da su redovni studenti („full time students“), a ne studenti „na daljinu“ (online students) i da pohađaju studije i borave u zemlji gde su upisani na studije.

Šta je drugačije u konkursu od prošle godine?

Mogu da se prijave i diplomci privatnih fakulteta! Iznad, u tački 6, možete videti da je naglašeno da su diplomci akreditovanih univerziteta, bez ranijeg detalja da je država osnivač, tako da će se sada sigurno prijavljivati znatno više studenata, ali su nam iz Fonda potvrditi da bi iznos stipendije trebalo da ostane isti.

stipendije za master

Potrebna dokumentacija

1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta –www.mos.gov.rs/dositeja i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente –www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija
338/III);
2. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije (obrazac izjave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta –www.mos.gov.rs/dositeja i na zvaničnoj internet prezentaciji Fonda za mlade talente –www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija
338/III);
3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice;
4. za studente drugog i trećeg stepena studija – overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
5. za studente drugog i trećeg stepena studija koji nemaju završene celokupne osnovne akademske studije na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji uz overenu diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama u inostranstvu sa prosečnom ocenom i prevodom dokumenta overenim pečatom sudskog tumača, potrebno je dostaviti:
– original ili overenu potvrdu fakulteta o najmanje jednoj završenoj godini na osnovnim akademskim studijama na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji (uz napomenu da su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom osnovnih akademskih studija za tu godinu studija),
i
– overeno uverenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocenama na osnovnim akademskim studijama uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača;
6. za studente trećeg stepena studija potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija (ukoliko je kandidat završio drugi stepen studija u inostranstvu potrebno je dostaviti overenu fotokopiju uverenja ili diplome o završenom drugom stepenu studija uz prevod dokumenta overen pečatom sudskog tumača);

Kandidati koji su potpisnici ugovora o stipendiranju tokom prethodnih godina, a koji su dostavili overenu kopiju uverenja o završetku osnovnih i/ili master akademskih studija u cilju pravdanja stipendije Fonda do datuma raspisivanja ovog konkursa mogudostaviti neoverene fotokopije dokumenata pod tačkom 4, 5. i 6

stipendije za doktorat

7. original potvrdu o upisu na godinu studija koja se upisuje u školskoj 2017/18. godini u statusu redovnog studenta (full time) drugog ili trećeg stepena studija na jednom od univerziteta zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu ili na vodećim svetskim univerzitetima. Neophodno je da potvrda sadrži da je student upisan (enrolled), a ne primljen na studije (admitted) i kada su studije tog stepena studija prvi put upisane;
8. prevod potvrde o upisu overen pečatom sudskog tumača.

NAPOMENA: Overena dokumenta koja su kandidati u obavezi da dostave treba da budu
overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14 i 22/15), odnosno kod javnog beležnika ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Za koje univerzitete se dodeljuje stipendija

Postoji više ranking lista, ali se Fond odlučio za Šangajsku, pa neki dobri univerziteti su ostali van liste. Stipendija se dodeljuje za studije na univerzitetima sa Šangajske liste. Za umetnost postoji posebna lista, koja je takođe uključena. Preuzmite spisak univerziteta Lista vodećih svetskih univerziteta – sangajska i umetnicka lista PDF

Obratite pažnju

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija. Zato ako ste na Master u Srbiji, a želite i na Master u inostranstvo, nemojte uzimati stipendiju Dositeja za studije ovde, jer nećete dobiti stipendiju za inostranstvo, koja je veća.

Posle završetka studija obavezni ste da radite 5 godina u Srbiji ili da ste 3 godine prijavljujeno na Birou za nezaposlene

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Republike Srbije.

Kako se prijavljuje

Prijave sa šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 NOVI BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente –
Konkurs za stipendiranje studenata u inostranstvu za školsku 2017/18. godinu”
Prijave na konkurs se dostavljaju do 1. novembra 2017. godine

Ceo tekst konkursa preuzmite ovde Tekst Konkursa za studije u inostranstvu 2017-18

Obrazac prijave preuzmite ovde Obavezni obrazac za prijavu na konkurs EU-EFTA 2017-18

Obrazac izjave o pribavljanju podataka ovde Predlog obrasca izjave o pribavljanju podataka – konkurs inostranstvo

Primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora ovde Primer ovlascenja za potpisivanje ugovora za sk 2017-18

Kada izlaze rezultati

Rezultati izlaze do 1. decembra, a stipendije se uplaćuju uglavnom do kraja decembra.

Srećno!

Ako mislite da je ovaj tekst koristan šerujte ga vašim prijateljima 🙂 Dugmići za šer su ispod ⬇️


Ako želite da studirate u inostranstvu pošaljite nam besplatan upit logo final-01 (2)

Podelite s prijateljima: